About

Credits

Denis Vitman

PH.D, Producer, Advisor, main ideologist and psychologist

Dmitry Kachkov

Lead Programmer

Igor Kolomeytsev

Art and animations

Anastasiav Vasilyeva

Art Director

Mikhail Glazyrin

Executive Producer

Ivan Verbitskiy

Game Designer

Yaroslav Stepanov

QA

Andrey Evdokov

Certified psychologist and professional designer

Dmitry Butalov

Executive Producer
Alexey Novak

Certified psychologist, coach, and consultant

Evgeniya Tikhvinskaya

Certified psychologist

Alexey Abolmasov

Psychologist